Skip to main content

Full text of "Further Sources Of Vijayanagara History"

See other formats


218

(The most important nobles) that were present in the
durbar were: *

Piddige Jakkana (Padeenee Jackana) Nayaka

Madagamasuru Virupanna (Virapa; Nayaka

Ikkeri Krsnappa Xayaka

Sode (Soonda) Raghunatha Xayaka

Citraiallu Sinaj p.   Sasapa) isayaka

Cliiiiidavarada Bhimu Xayaka

Kcllarttda Ke?i ; Ktr-iill^radci Ivasee  Nayaka

Bidt-i/aru Bidi.jiin.iii) Suma^ekhara Xayaka

Siikaiepatnada Jakk'inna Xayaka

5-diivuiii Yenkatap&tl Xayaka

Sireda Purpa .Panipoo Xayaka

Talavara Timiaaiia Xayaka

Penagoiida (Peimakonda) Ellappa Nayaku

Ballaijarada Elli (Alia) Nayaka

Sriraiigapattanada Eamaraju

Gudikota Acyala Xayaka

Bankapurada Ellappa Xayaka

Kandyala Sada^iva Xayaka

Devanahalli Rannniappa (Hanuinanta) Nayaka

Harpdnalialli Peddi Xayaka

Tadipatri Bisalappa Xayaka

Gntti Tiinmappa Xayaka

Kadapa Yenkatapati Nayaka

Tlie Narapati Padusaiia addressed them and said:
" The   four   Jlussalman   Padnsahasst   having   combined
their troops are together marching upon us with the object o
conquering Karnataka.    Collecting all your troops, and in-
creasing their number by recruiting fresh soldiers, proceed

* The /. 0. Af. presents some variation* in tie naint*; aad they e iBdic*t*d
within bratckets,
f Iftstetid of the- msuU ' three Pidu&iia**' we ha.T here four. This discrepancy
i more tppiient than real. Rlmaraja, who was probably Qndw the impression tlixt
' AH ' Adtl Shlh had al^o joined the other*, naturally Tetawl to the Mnssataas rmiers
as four.